ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outvote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outvote*, -outvote-

outvote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outvote (vt.) ชนะคะแนน Syn. vote down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, Patrick, you're outvoted.ฟังนะ Patrick คุณเป็นเสียงฝ่ายน้อย
I know, and I know that I was outvoted, but that doesn't change the fact that we're outmanned.ผมรู้ และผมรู้ ว่าผมแพ้โหวตราบคาบ แต่มันไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ว่า คนของเราน้อยกว่า

outvote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพ้คะแนนเสียง[v. exp.] (phaē khanaē) EN: be outvoted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outvote
Back to top