ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outsole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outsole*, -outsole-

outsole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outsole (n.) ชั้นนอกสุดของรองเท้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
midsole (n.) ชั้นระหว่าง insole และ outsole ของรองเท้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Direct-injected polyurethane mid-sole with a nitrile rubber outsole.ฉีดสารโพลียูรีทาเนต ลงไปโดยตรงที่พื้นรองเท้า มียางไนไตรที่ด้านในพื้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outsole
Back to top