ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outmaneuver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outmaneuver*, -outmaneuver-

outmaneuver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outmaneuver (vt.) เอาชนะโดยใช้อุบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
outmaneuver(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม,ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ
It's all about strategy outmaneuvering the opposition,มันเป็นเรื่องการวางแผนกลยุทธ เพื่อพลิกชนะฝ่ายตรงข้าม
Oh, my god. You outmaneuvered me.โอ้พระเจ้า คุณชนะฉันด้วยเล่เหลี่ยมงั้นหรอ?
We were outmaneuvered but I think I found us a new way in.เราอยู่ในสถานะการณ์ที่เสียเปรียบ เราต้องหาทางแก้ไข แต่ผมคิดว่าผมเจออะไรบางอย่างที่จะช่วยเราได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outmaneuver
Back to top