ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outlawry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outlawry*, -outlawry-

outlawry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlawry (n.) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

outlawry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞[ふてい, futei] (adj-na,n) insubordination; outlawry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outlawry
Back to top