ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outflank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outflank*, -outflank-

outflank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outflank (vt.) จู่โจมด้านข้างของคู่ต่อสู้ See also: โอบล้อมด้านข้างเพื่อโจมตี
outflank (vt.) ได้เปรียบ See also: ไปได้รวดเร็วกว่า Syn. outpace, outstrip
English-Thai: HOPE Dictionary
outflank(เอาทฺ'แฟลงคฺ) vt. โอบปีก (ข้าศึก) ,มีชัย,ขัดขวาง., See also: outflanker n., Syn. outwit
English-Thai: Nontri Dictionary
outflank(vt) เป็นต่อ,มีชัย,รุก,จู่โจม,โอบล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอบ (v.) outflank
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll go around the bridge and try to outflank you.พวกมันจะอ้อมมาหลังสะพาน.. แล้วมาโจมตีจากด้านหลังน่ะสิ
The Persians could use it to outflank us.องค์ราชันย์ ข้าน้อยมีสิ่ง ใคร่กล่าวเรียน
You're gonna outflank the terrorists?คุณจะตลบหลังผกก.เหรอ ?
Why don't we just go around? Outflank them?ทำไมเราไม่อ้อมไปล่ะ ตีโอบพวกมัน
We could draw them in and then use the bombers to outflank them.เราจะล่อมันเข้ามา และใช้ยานทิ้งระเบิดโจมตีมัน
See if you can get wide and outflank them.ลองดูว่าเราจะขยายวง เพื่อจู่โจมด้านข้างพวกมัน
We may be outnumbered but if we don't let them outflank us, then we can hold the pass.เราอาจจะจำนวนน้อยกว่า แต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้พวกเขาจู่โจม จากนั้นเราสามารถยื้อเวลาผ่านไปได้
If Arthur imagines we can't outflank him, he's in for an unpleasant surprise.อะไรที่อาร์เธอร์คิด เราไม่สามารถรู้ได้ เขาจะอยู่เพื่อประหลาดใจ
She means to outflank us, we must stop her now.นางจะเป็นฝ่ายรุกเรา ตอนนี้เราต้องหยุดนาง
General, we've been outflanked.ท่านนายพล ดูเหมือนเราจะถูกโอบล้อม
Had lee's confederate soldiers outflanked at appomattox.ทหารของพันธมิตรได้มีชัยเหนือกว่าที่แอพโพมาท๊อกซ์
Hell hath no fury like a slut outflanked.ไฟพิโรธในนรกยังไม่ร้ายเท่าหญิงร้ายลอบกัด

outflank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包抄[bāo chāo, ㄅㄠ ㄔㄠ, 包抄] outflank; envelop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outflank
Back to top