ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outback*, -outback-

outback ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outback (n.) ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย) See also: พื้นที่ห่างไกลความเจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should go to Outback tonight.เราควรจะไปต่างจังหวัดกันคืนนี้ ดี
Outback Steakhouse.ร้านเอ้าท์แบคสเต็กเฮ้าส์
I'm working on something that's set in the outback.ฉันกำลังเขียนบทเกี่ยวกับที่นั่น
I write stupid articles about hotels and restaurants and resorts, not about the Australian outback.ผมเขียนบทความเห่ยๆเรื่องโรงแรม ภัตตาคารและรีสอร์ท ไม่ใช่ธรรมชาติดิบๆในออสเตรเลีย
Which is why bart never let you out of the outback.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อผมถึงส่งคุณไปไกล
A jumped-up jackeroo from the outback.แล้วกษัตริย์ทรงเลือกทำตามอำเภอใจ
Well, look who strolled in from the outback.โอ้ ดูซิใครกลับมาจากนอกเมือง
It's a Subaru. Outback.ก็รถซูบารุ เอาต์แบ็ค
'The early settlers needed beasts of burden better suited to the harsh climate of the outback, so they imported camels.ผู้ตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ต้องการอูฐตัวหนึ่ง ซึ่งมันอยู่ในชนบทและแห้งแล้งมาก ดังนั้นพวกจึงนำเข้าอูฐจากที่อื่น
There are few places on Earth to get a better view of the night sky than the Australian Outback.มีสถานที่ไม่กี่บนโลกจะ ได้รับมุมมองที่ดีกว่าคือ ของท้องฟ้ายามค่ำคืน กว่าออสเตรเลียชนบท

outback ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹地[fù dì, ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 腹地] hinterland; interior; outback

outback ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバック[, autobakku] (n) outback

outback ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterland {n} | im Hinterlandoutback [Austr.] | in the outback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outback
Back to top