ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

out-of-doors

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *out-of-doors*, -out-of-doors-

out-of-doors ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
out-of-doors (adv.) กลางแจ้ง Syn. outdoors, open-air Ops. indoors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า out-of-doors
Back to top