ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

out-and-out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *out-and-out*, -out-and-out-

out-and-out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
out-and-out (adj.) โดยตลอด See also: ทั้งหมด Syn. complete, entire
out-and-out (idm.) สมบูรณ์ See also: แท้จริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you deny that Deong is an out-and-out Communist...{\cHFFFFFF}คุณปฏิเสธว่า Deong เป็น ออกและออกคอมมิวนิสต์ ...
The first half should be a perfect setup for an out-and-out revenge flick.ครึ่งแรกควรจะเป็นการเตรียมพร้อม ตามสูตรหนังล้างแค้น
So I out-and-out lied to Angela.ดังนั้นฉันเลยโกหกแองเจล่าไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า out-and-out
Back to top