ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ourself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ourself*, -ourself-

ourself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ourself (pron.) ตัวเราเอง See also: ของเราเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
ourself(อาร์เซลฟฺ') pron. เราเอง,ข้าพเจ้าเอง,ตัวเราเอง,พวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
You must have enjoyed yourselfคุณต้องสนุกกับตัวเองมั่ง
Don't kid yourselfอย่าล้อตัวเองเล่นน่า
You painted them yourself?คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Did you decorate this yourself?คุณตกแต่งสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองหรือ?
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
If you jump the queue you will make yourself unpopularถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
Just relax, be yourselfแค่ผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเอง
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
I advise you to control yourselfฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
Are you enjoying yourself?คุณรู้สึกสนุกไหม?
You just have to be yourselfคุณก็แค่เป็นตัวของคุณเอง / ทำตัวตามปกติ
Tell us a bit about yourselfบอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
You need time to adjust yourselfคุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว
You give yourself no creditคุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
You find yourself a good manหาผู้ชายดีๆ ให้ตัวเองสักคนนะ
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
Look you give yourself no creditดูสิ เธอทำให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
Don't disappoint yourself too muchอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
Sometimes you have to lose yourself before you can find anythingบางครั้งนายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนที่จะค้นพบสิ่งใด
Why don't you take better care of yourself?ทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองให้ดีหน่อย
Why do you put all the blame on yourself?ทำไมเธอถึงได้ตำหนิตัวเองทั้งหมด
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
You're going to get yourself killedเธอกำลังจะพาตัวเองไปตายหรือไง
You should be ashamed of yourself!เธอควรจะละอายใจตัวเองนะ
Try to think of yourself before you think of other peopleพยายามคิดถึงตนเองก่อนที่จะคิดถึงคนอื่น
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I did, and I'm happy to say we've got ourself a changed man, Chuck.ฉํนเอง และฉันอยากจะบอกว่า ฉันเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้แล้ว ชัค
We can defend ourself better, not so exposed, I don't know.เราจะสามารถตั้งมั่นได้ดีกว่า, ไม่อยู่โล่งอย่างนี้, ชั้นไม่รู้นะ
These forces that often remake time and space, that can shape and alter who we imagine ourself to be, begin long before we are born and continue after we perish.ั–ฮšnะพwlะตdgะต ั–ั• ะฐ mั–rrะพr, ะฐnd fะพr thะต fั–rั•t tั–mะต ั–n my lั–fะต,/ั– ั–ฮ™ wะฐั• ะฐllะพwะตd tะพ ั•ะตะต whะพ ฮ™ wะฐั•, ะฐnd whะพ ฮ™ mั–ght bะตัะพmะต. /ั–
We've got ourself a reader over here.เราเจอนักอ่านเข้าให้แล้ว
I'll give it to her. You sit here and enjoy yourself.ฉันเอามันให้หล่อนเอง เธออยู่นี่แหละและขอให้สนุก
You should try it on yourself.คุณควรแต่งตัวเองบ้าง
Go ahead, make a fool of yourself.ไปข้างหน้าให้คนโง่ของตัวเอง
Look at yourself. Smoking, playing pool! Ow!มองตัวเอง สูบบุหรี่เล่นสระว่าย น้ำ!
Make a jackass out of yourself.ทำให้คนโง่ของตัวเองออก ฉันผ่าน!
Pinocchio, save yourself.ปิโนคีโอ, ดูแลตัวเอง.
Save yourself, Pinocchio.ช่วยตัวเอง, ปิโนคีโอ
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง

ourself ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知己知彼[zhī jǐ zhī bǐ, ㄓ ㄐㄧˇ ㄓ ㄅㄧˇ, 知己知彼] Know yourself; know your enemy
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, 珍重] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!
你自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, 你自己] yourself

ourself ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
ドイト[, doito] (n) (abbr) a do-it-yourself store
ドゥーイットユアセルフ(P);ドゥイットユアセルフ[, dou-ittoyuaserufu (P); douittoyuaserufu] (n) do-it-yourself; (P)
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
御自身;ご自身[ごじしん, gojishin] (n) himself; yourself; herself
情けは人の為ならず;情けは人のためならず[なさけはひとのためならず, nasakehahitonotamenarazu] (n) (id) the good you do for others is good you do yourself; lit
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain
教うるは学ぶの半ばなり[おしうるはまなぶのなかばなり, oshiuruhamanabunonakabanari] (exp) (arch) Teaching others teaches yourself
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.")
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself
自分[じぶん, jibun] (pn,adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P)
薮蛇になる;薮蛇に成る[やぶへびになる, yabuhebininaru] (exp,v5r) you'll only make work for yourself; to stir up a hornet's nest; to put one's foot in one's mouth
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
馬鹿を見る;ばかを見る[ばかをみる, bakawomiru] (exp,v1) to feel like an idiot; to make a fool of yourself

ourself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ē) EN: help oneself ; do it yourself FR: se débrouiller tout seul
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang) EN: Take good care of yourself FR: Prenez bien soin de vous !
ก็ตามใจ[X] (kø tāmjai) EN: please yourself ; it's up to you FR:
ไม่ต้องเกรงใจ[v. exp.] (mai tǿng kr) EN: Don't be shy ; Don't be diffident ; Make yourself at home! FR: Ne vous gênez pas
มรึง[pr.] (mareung) EN: you ; yourself FR:
รักษาตัวด้วย[v. exp.] (raksā tūa d) EN: take care of yourself FR:
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ē) EN: take care of yourself FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car FR: voiture de location [f]
ส่องกะโหลก[v. exp.] (sǿng kalōk) EN: Look at yourself FR:
ทำตัวตามสบาย[v. exp.] (thamtūa tām) EN: make yourself at home FR: faire comme chez soi ; faites comme chez vous
อย่าเกรงใจ[v. exp.] (yā krēngjai) EN: Make yourself at home ; Don't be afraid (to) ; Don't hesitate (to) ; Don't stand on ceremony FR:
อย่ายุ่ง[v. exp.] (yā yung) EN: Let me alone! ; Don't interfere ; Don't trouble yourself ; Don't mess with me! FR: Ne te mêles pas de ça !
ยอมจำนน[v. exp.] (yøm jamnon) EN: turn yourself in ; surrender FR: céder à ; se plier ; se soumettre ; capituler ; se rendre ; succomber ; se livrer ; donner sa langue au chat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ourself
Back to top