ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

otorrhea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *otorrhea*, -otorrhea-

otorrhea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
otorrhea (n.) น้ำหนองจากหู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
otorrhea, cerebrospinal fluid; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำหนวก (n.) otorrhea See also: aural pus
หูน้ำหนวก (n.) otorrhea

otorrhea ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูน้ำหนวก[n. exp.] (hū nāmnūak) EN: otorrhea FR: othorrée [f]
น้ำหนวก[n.] (nāmnūak) EN: otorrhea ; ear discharge FR: otorrhée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า otorrhea
Back to top