ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oscilloscope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oscilloscope*, -oscilloscope-

oscilloscope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oscilloscope (n.) เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oscilloscopeออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Supercomputers, oscilloscopes, lots of other gear.คอมพิวเตอร์ชั้นดี เครื่องวิเคราะห์ เครื่องมืออีกหลายอย่าง

oscilloscope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オシロ[, oshiro] (n) (abbr) (See オシロスコープ) oscilloscope
オシロスコープ[, oshirosuko-pu] (n) oscilloscope
陰極線オシロスコープ[いんきょくせんオシロスコープ, inkyokusen oshirosuko-pu] (n) cathode-ray oscilloscope
シンクロ[, shinkuro] (n,vs) (1) (abbr) synchronize; synchronise; (n) (2) (abbr) synchronized swimming; (3) oscilloscope; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope

oscilloscope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาตรวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า[n. exp.] (māt wat khw) EN: cathode-ray oscilloscope (CRO) FR:
ออสซิลโลสโคป[n.] (øtsinlōsakh) EN: oscilloscope FR: oscilloscope

oscilloscope ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oscilloscope
Back to top