ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oscillator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oscillator*, -oscillator-

oscillator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oscillator (n.) คนหรือสิ่งที่แกว่งไปมา Syn. pendulum
oscillatory (adj.) ซึ่งแกว่งไปมา Syn. ocillating
English-Thai: HOPE Dictionary
oscillator(ออส'ซะเลเทอะ) n. เครื่องมือแกว่งหรือสั่น,ผู้มีใจโลเล,สิ่งที่แกว่งหรือสั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oscillatorเครื่องกำเนิดสัญญาณ, ตัวกำเนิดสัญญาณ, ออสซิลเลเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oscillatory twinningผลึกแฝดซ้อนสลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oscillator, Transistorทรานซิสเตอร์ออสซิลเลเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we disable the shields... we take out the oscillator and we blow up their big gun.ดังนั้นเราจึงปิดการใช้โล่ที่เรา จะออกจาก ออสซิลและเราระเบิดปืนใหญ่ ของพวกเขา
No, CO2 will freeze the timer's oscillator.ไม่ ออกซิเจนจะแช่แข็ง ตัวนับเวลา
In order for that amount of power... to be contained... that base has to have some kind of thermal oscillator.เพื่อให้ปริมาณของพลังงานที่ ที่จะมีฐานที่มีการ มีชนิดของ ออสซิล ความร้อน บางส่วน
If we can destroy that oscillator... it might destabilize the core and cripple the weapon.ถ้าเราสามารถทำลาย ออสซิล ว่ามันอาจจะ เสถียรหลักและทำลายอาวุธ
The oscillator's been damaged... but is still functional.ออสซิลได้รับความเสียหาย แต่ยังคงทำงาน พลเรือเอก
Black Leader, there's a brand new hole in that oscillator.ผู้นำสีดำ มีแบรนด์ใหม่ ๆ ในหลุม ออ สซิล ว่า

oscillator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐振子[xié zhèn zǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ, 谐振子 / 諧振子] harmonic oscillator (phys.)

oscillator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発振機;発振器[はっしんき, hasshinki] (n) oscillator
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P)
低周波発振器[ていしゅうははっしんき, teishuuhahasshinki] (n) {comp} Low Frequency Oscillator; LFO
振動子[しんどうし, shindoushi] (n) oscillator; vibrator

oscillator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO)
Oszillator {m} | variabler Oszillator; abstimmbarer Oszillatoroscillator | variable frequency oscillator
Breitband-Oszillator {m} | abstimmbarer Breitband-Oszillatorwideband oscillator | wideband tunable oscillator
Schwingungserscheinung {f}oscillatory phenomenon
Instabilität {f} durch Schwingungenoscillatory instability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oscillator
Back to top