ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orthopedics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orthopedics*, -orthopedics-

orthopedics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orthopedics (n.) ศัลยกรรมกระดูก
English-Thai: HOPE Dictionary
orthopedics(ออร์ธะพี'ดิคซฺ) n. ออร์โธพีดิกส์,การแพทย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไข รักษาหน้าที่และสภาพของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง., Syn. orthopedy,orthopaedy
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orthopedics; orthopaedicsศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orthopedicsศัลยกรรมกระดูก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll slip into my orthopedics and give you a little tour. Arthritic knees.ฉั้นจะสวมรองเท้าของหมอรักษากระดูก แล้วจะพานายเดินทัวร์ ข้อเข่าอักเสบหน่ะ
[Moon Jae In, 07/01/2010, Orthopedics, Anti-inflammatory, 57,210(won)][มูนแจอิน 7 มค 2010 แผนกกระดูก แก้อักเสบ 57,210 วอน]

orthopedics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨科[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, 骨科] orthopedics; orthopedic surgery

orthopedics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] (n,vs,adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.)

orthopedics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์[n. exp.] (sanlayasāt ) EN: orthopedic surgery ; orthopaedic surgery ; orthopedics ; orthopaedics FR: chirurgie orthopédique [f] ; orthopédie [f]

orthopedics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orthopädie {f}orthopedics; orthopaedics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orthopedics
Back to top