ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orthodontics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orthodontics*, -orthodontics-

orthodontics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orthodontics (n.) ทันตกรรมจัดฟัน
English-Thai: HOPE Dictionary
orthodontics(ออร์ธะดอน'ทิคซฺ) n. ทันตกรรมจัดฟัน., See also: orthodontic adj., Syn. orthodonia
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orthodonticsทันตกรรมจัดฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orthodonticsทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันตกรรมจัดฟัน (n.) orthodontics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appears as though Revere used his orthodontics as a cover for his supernatural activities.เหมือนรีเวียร์จะใช้วิชาชีพทำฟัน เพื่อปิดบังงานต่อสู้กับพวกปีศาจ

orthodontics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯列矯正[しれつきょうせい, shiretsukyousei] (n) orthodontia; orthodontics

orthodontics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดฟัน[n. exp.] (jat fan) EN: dental cares ; orthodontics FR: soins dentaires [mpl]
การจัดฟัน[n. exp.] (kān jat fan) EN: orthodontics FR: orthodontie [f]
ทันตกรรมจัดฟัน[n. exp.] (thantakam j) EN: orthodontics FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orthodontics
Back to top