ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orthochromatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orthochromatic*, -orthochromatic-

orthochromatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orthochromatic (adj.) ซึ่งให้สีธรรมชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orthochromatic-ติดสีปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

orthochromatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルソクロマチック[, orusokuromachikku] (adj-no) orthochromatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orthochromatic
Back to top