ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornithology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornithology*, -ornithology-

ornithology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornithology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับนก See also: ปักษิณวิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
ornithology(ออร์นะธอล'ละจี) n. นกวิทยา, See also: ornithologic adj. ornithological adj. ornithologist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ornithology(n) นกวิทยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornithologyปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ornithology is the study of birds, not insects.ปักษีวิทยาเป็นการศึกษาเรื่องนก ไม่ใช่แมลง
No, but I know a lot about ornithology.ไม่เคย แต่หนูรู้เรื่องปักษีวิทยา

ornithology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸟类学[niǎo lèi xué, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 鸟类学 / 鳥類學] ornithology; study of birds

ornithology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳥類学[ちょうるいがく, chouruigaku] (n) ornithology
赤みがかった[あかみがかった, akamigakatta] (adj-f) rufous or reddish (esp. for ornithology)

ornithology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปักษินวิทยา[n.] (paksinwitth) EN: ornithology FR: ornithologie [f]
ปักษีวิทยา[n.] (paksiwittha) EN: ornithology FR: ornithologie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornithology
Back to top