ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oriental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oriental*, -oriental-

oriental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oriental (adj.) ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น) See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orientalist (n.) คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก
English-Thai: HOPE Dictionary
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
English-Thai: Nontri Dictionary
Oriental(n) ชาวตะวันออก
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a utopia in the oriental legends, but those who rule there can rule the world.เป็นเกาะของโลกพระศรีอารีย์ในตำนานฝั่งตะวันออก ผู้ที่อยู่ที่นั่นมีแต่พระเจ้าเท่านั้น
Hey,you got any of that oriental jerky?เฮ้ นายมีเนื้อแห้งรสออเรียลทอลมั่งไหม?
I like that oriental jacket you got on.ฉันชอบเสื้อแจ็กเก็ตแบบคนจีนนั่น
I'm good at doing oriental martial arts. Like taekwondo, hapkido, and karate.ฉันเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แบบตะวันออก เช่น เทควอนโด ฮับกิดงและคาราเต้
Didn't wanna find you sprawled out On the oriental with your wrists slashed.ไม่อยากเจอสภาพเธอ ที่กรีดข้อมือเหวอะหวะอะไรเงี้ย
They pooped all over her oriental rug, and they're mean sons of bitches.พวกมันมาเดินโง่อยู่บนทั่วพรมโอเรียนเต็ลสุดหรูของเธอ
It's one of those Oriental, sort of conical pans. - No, no, no.เสียงคร้องแคร้งค์จากกระทะหลุม แบบที่ใช้กันแถบเอเซียไง
With all do respect, Bob, nobody cares about dead orientals.ด้วยความเคารพนะ บ๊อบ Nไม่มีใครสนใจพวกตายซากนั่นหรอก
We have dancing bears, Orientals and all the berries you care to pick.เรามีหมีเต้นรำได้ ของจากเอเชีย และผลเบอร์รี่ทุกชนิดให้เจ้าเลือก
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals.ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย
A, Orientals test better.หนึ่ง ชาวเอเชียได้คะแนนดีกว่า
Ordinary toupee hair is harvested from the heads of the godless oriental.วิกผมธรรมดานี้ถูกเก็บเกี่ยว มาจากศีรษะของพระเจ้าโอเรียนเต็ล

oriental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿雀 / 綠雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, 芦花黄雀 / 蘆花黃雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, 金翅] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, 金翅雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 东方日报 / 東方日報] Oriental Daily News
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, 樱花 / 櫻花] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 白萝卜 / 白蘿蔔] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus)
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, 银鱼 / 銀魚] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 鷽] oriental bullfinch
[pú, ㄆㄨˊ, 蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu
[jiū, ㄐㄧㄡ, 鸠 / 鳩] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese)

oriental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
オリエンタルショートヘア;オリエンタル・ショートヘア[, orientarusho-tohea ; orientaru . sho-tohea] (n) oriental shorthair
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オリエンタルロングヘア;オリエンタル・ロングヘア[, orientaruronguhea ; orientaru . ronguhea] (n) oriental longhair
オリエント美術[オリエントびじゅつ, oriento bijutsu] (n) Oriental art
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada)
大和紙魚[やまとしみ;ヤマトシミ, yamatoshimi ; yamatoshimi] (n) (uk) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa)
日本住血吸虫[にほんじゅうけつきゅうちゅう, nihonjuuketsukyuuchuu] (n) Oriental blood fluke (Schistosoma japonicum)
日本住血吸虫病[にほんじゅうけつきゅうちゅうびょう, nihonjuuketsukyuuchuubyou] (n) (obsc) (See 日本住血吸虫症) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum)
日本住血吸虫症[にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう, nihonjuuketsukyuuchuushou] (n) (See 日本住血吸虫) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum)
河原鶸;川原鶸[かわらひわ;カワラヒワ, kawarahiwa ; kawarahiwa] (n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica)
牛殺し[うしころし, ushikoroshi] (n) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa)
牡丹桜[ぼたんざくら, botanzakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry
精霊飛蝗[しょうりょうばった;ショウリョウバッタ, shouryoubatta ; shouryoubatta] (n) (uk) Oriental longheaded locust (Acrida cinerea)
精霊飛蝗擬;精霊飛蝗擬き[しょうりょうばったもどき;ショウリョウバッタモドキ, shouryoubattamodoki ; shouryoubattamodoki] (n) (uk) (See 精霊飛蝗) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust)
紙魚;衣魚;蠧魚[しみ(gikun);とぎょ(蠧魚), shimi (gikun); togyo ( to sakana )] (n) (1) (uk) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae); (2) (See 大和紙魚) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa); (3) (derog) someone who is unable to apply what they have read
肝吸虫[かんきゅうちゅう, kankyuuchuu] (n) Chinese liver fluke (Clonorchis sinensis); Oriental liver fluke
胡弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow
胡琴[こきん, kokin] (n) (1) huqin (any Chinese string instrument played with a bow); (2) (arch) (See 琵琶) biwa (4 or 5-stringed Oriental lute)
蜜柑小実蠅;蜜柑小実蝿[みかんこみばえ;ミカンコミバエ, mikankomibae ; mikankomibae] (n) (uk) Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis)
蝉魴鮄(oK)[せみほうぼう;セミホウボウ, semihoubou ; semihoubou] (n) (uk) Oriental flying gurnard (Dactyloptena orientalis)
鎌柄[かまつか;カマツカ, kamatsuka ; kamatsuka] (n) (1) (uk) sickle handle; (2) goby minnow (Pseudogobio esocinus); (3) (See 牛殺し) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa); (4) (See 露草) Asiatic dayflower (Commelina communis); (5) (See 葉鶏頭) Joseph's-coat (species of amaranth, Amaranthus tricolor)
鬼田平子[おにたびらこ;オニタビラコ, onitabirako ; onitabirako] (n) (uk) Oriental false hawksbeard (Youngia japonica)
[こうのとり;こう;コウノトリ, kounotori ; kou ; kounotori] (n) (uk) stork (esp. the Oriental stork, Ciconia boyciana)
鸛鶴[こうづる, kouduru] (n) (obsc) (See 鸛) Oriental stork (Ciconia boyciana)
黄金蜘蛛[こがねぐも, koganegumo] (n) (uk) Argiope amoena (an Oriental species of orb-weaving spider)
オリエンタリスト[, orientarisuto] (n) orientalist
オリエンタリズム[, orientarizumu] (n) orientalism; (P)
オリエンタル[, orientaru] (adj-na) (See オクシデンタル) oriental; (P)
東洋通[とうようつう, touyoutsuu] (n) Orientalist
狼魚[おおかみうお;オオカミウオ, ookamiuo ; ookamiuo] (n) (uk) Bering wolffish (Anarhichas orientalis)
雁足[がんそく, gansoku] (n) (See 草蘇鉄) ostrich fern; Onoclea orientalis

oriental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental FR: oriental
บูรพาภิวัตน์[n. exp.] (būraphāphiw) EN: FR: courant oriental [m]
ชิชา[n.] (chichā) EN: chicha ; shisha ; sheesha ; hookah ; oriental tobacco pipe FR: chicha [f]
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk = k) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กั้งกระดาน[n.] (kangkradān) EN: Oriental Flathead Lobster ; Thenus orientalis FR: Thenus orientalis
กาฬโรค[n. exp.] (kānlarōk = ) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ = เขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Xinjiang Uyghur Autonomous Region FR: région autonome ouïghoure du Xinjiang [f] ; Turkestan oriental [m]
เขียวหัวจิ้งจก[n.] (khīohūajing) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
กิ้งก่าบ้านหัวน้ำเงิน[n. exp.] (kingkā bān ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าหัวสีฟ้า[n. exp.] (kingkā hūa ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าสวน[n. exp.] (kingkā sūan) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khw) EN: Greater Oriental Chevrotain FR:
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain FR:
กระจงใหญ่[n. exp.] (krajong yai) EN: Greater Oriental Chevrotain FR:
กุ้งกระดาน[n. exp.] (kung kradān) EN: flathead lobster ; Moreton Bay bug ; Oriental flathead lobster ; Thenus orientalis FR: Thenus orientalis
แมลงกระชอน [n. exp.] (malaēng kra) EN: Mole Cricket ; Oriental Mole Cricket FR:
แมลงปอบ้านแดงเหลืองใหญ่[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Scarlet Skimmer ; Oriental scarlet ; Greater Red Skimmer FR:
แมลงสาบโอเรียนทอล[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Oriental cockroach ; waterbug FR:
แมลงสาบสามัญ[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Common cockroach ; Oriental Cockroach FR:
มรกต[n.] (mørakot) EN: emerald ; oriental sapphire FR: émeraude [f]
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep) EN: Oriental Small-clawed Otter FR:
งูเขียวหัวจิ้งจก[n.] (ngū khīohūa) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Ahaetulla prasina ; Oriental whipsnake FR: Ahaetulla prasina
งูสิงหางลาย[n. exp.] (ngū sing hā) EN: Common Rat Snake ; Dhaman ; Oriental Rat Snake FR:
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thu) EN: Oriental Pratincole ; Grasshopper-Bird ; Swallow-Plover FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
นกอ้ายงั่ว[n. exp.] (nok āi-ngūa) EN: Oriental Darter ; Indian Darter ; Snakebird FR: Anhinga roux [m] ; Anhinga d'Asie [m] ; Anhinga d'Afrique [m] ; Anhinga du Sénégal [m] ; Anhinga indien [m]
นกช้อนหอยดำ[n. exp.] (nok chønhøi) EN: White-shouldered Ibis FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกช้อนหอยขาว ; นกกุลา[n. exp.] (nok chønhøi) EN: Black-headed Ibis ; Oriental White Ibis FR: Ibis à tête noire [m]
นกหัวโตขายาว [n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Oriental Plover FR: Pluvier oriental [m] ; Gravelot oriental [m]
นกจาบฝนสวรรค์[n. exp.] (nok jāpfon ) EN: Oriental Skylark ; Oriental Sky Lark FR: Alouette gulgule [f] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [f]
นกแก๊ก[n. exp.] (nok kaek) EN: Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill FR: Calao pie [m]
นกแกง[n. exp.] (nok kaēng) EN: Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill FR: Calao pie [m]
นกกางเขนบ้าน[n. exp.] (nok kāngkhē) EN: Oriental Magpie Robin ; Magpie Robin FR: Shama dayal [m] ; Merle dhyal = Merle dyal [m] ; Dyal des Indes [m] ; Merle shama [m]
นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Oriental Cuckoo FR: Coucou oriental [m] ; Coucou d’Orient [m] ; Coucou de l’Himalaya [m]
นกเค้าหูยาวเล็ก[n. exp.] (nok khao hū) EN: Oriental Scops Owl ; Oriental Scops-Owl ; Common Scops-Owl FR: Petit-duc d'Orient [m] ; Petit-duc indien [m] ; Petit-duc oriental [m] ; Petit-duc de l’Inde [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเขาพม่า[n. exp.] (nokkhao Pha) EN: Oriental Turtle Dove ; Rufous Turtle Dove FR: Tourterelle orientale [f]
นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ ; นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ[n. exp.] (nok kraten ) EN: Black-backed Kingfisher ; Oriental Dwarf Kingfisher FR: Martin-pêcheur pourpré [m] ; Martin-pêcheur tridactyle [m]
นกกุลา ; นกช้อนหอยขาว[n. exp.] (nok kulā ; ) EN: Black-headed Ibis ; Oriental White Ibis FR: Ibis à tête noire [m]
นกปากกบลายดำ[n. exp.] (nok pākkop ) EN: Hodgson's Frogmouth FR: Podarge de Hodgson [m] ; Podarge oriental [m]
นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok phong y) EN: Oriental Reed Warbler FR: Rousserolle d'Orient [f] ; Rousserolle turdoïde [f]

oriental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler
Chinagrünling {m} [ornith.]Oriental Greenfinch
Gangesbrillenvogel {m} [ornith.]Oriental White-eye
Hopfkuckuck {m} [ornith.]Oriental Cuckoo
Orientale {m}oriental
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove
Orient-Zwergohreule {f} [ornith.]Oriental Scops Owl
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork
Schwarzhalsibis {m} [ornith.]Oriental Ibis
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard
Malaienbaumfalke {m} [ornith.]Oriental Hobby
Braunkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Oriental Green Barbet
Kleine Feldlerche {f} [ornith.]Oriental Sky Lark
Goldaugentimalie {f} [ornith.]Oriental Yellow-eyed Babbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oriental
Back to top