ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oriel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oriel*, -oriel-

oriel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oriel (n.) หน้าต่างขนาดใหญ่ที่ยื่นออกจากผนัง Syn. bay window, casement
English-Thai: Nontri Dictionary
oriel(n) เฉลียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oriel window; orielหน้าต่างมุข [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

oriel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัยวะรับความรู้สึก[n. exp.] (awaiyawa ra) EN: FR: organe sensoriel [m]
เชิงตัวประกอบ[adj.] (choēng tūap) EN: factorial FR: factoriel
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: vector analysis FR: analyse vectorielle [f]
กาเยนทรีย์[n.] (kāyēnsī) EN: sensory organs FR: organe sensoriel [m]
กายินทรีย์[n.] (kāyinsī) EN: sensory organs FR: organe sensoriel [m]
แคลคูลัสเวกเตอร์[n. exp.] (khaēnkhūlat) EN: FR: calcul vectoriel [m]
มิติของปริภูมิเวกเตอร์[n. exp.] (miti khøng ) EN: dimension of vector space FR: dimension d'un espace vectoriel [f]
ปริภูมิเวกเตอร์[n. exp.] (pariphūm wē) EN: vector space FR: espace vectoriel [m]
ผลคูณของเวกเตอร์[n. exp.] (phonkhūn kh) EN: product of vectors FR: produit vectoriel [m]
โปรแกรมวาดภาพแบบเว็กเตอร์[n. exp.] (prōkraēm wā) EN: FR: logiciel de dessin vectoriel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oriel
Back to top