ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orgasmic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orgasmic*, -orgasmic-

orgasmic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orgasmic (adj.) เหมือนหรือเกี่ยวกับ orgasm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Tanya Skagle. Welcome to Orgasmic Living. Orgasmic Living...ฉันชื่อแทนย่า สเกเกิ้ล ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความตื่นเต้น โลกแห่งความตื่นเต้น
You know, I probably should have mentioned the Orgasmic Living part.รู้ไหม,เราน่าจะต้องมี การพูดถึงส่วนของโลกแห่งความตื่นเต้นบ้าง
Tanya's first Orgasmic Living class.อยู่ในห้องอบรบของ ทันย่า เป็นครั้งแรก
Kwan, we agreed the orgasmic convulsions are way too timid.ควอน เราคุยกันแล้วว่าอาการกระตุก ตอนถึงจุดสุดยอดมันดูเบาเกินไป
Yes, but ever since my friends took that shit you gave them at the club, they've been acting out these personal orgasmic catastrophes,ใช่แต่ตั้งแต่ที่เพื่อนผม เล่นยาที่คุณให้ที่คลับ พวกเขาก็ทำตัวเหมือน ถึงจุดสุดยอดของตัวเองเป็นหายนะ
Orgasmic Living-- what a concept.โลกแห่งความตื่นเต้น อะไรคือความคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orgasmic
Back to top