ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

organ-grinder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *organ-grinder*, -organ-grinder-

organ-grinder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
organ-grinder (n.) ผู้เล่น barrel organ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า organ-grinder
Back to top