ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orchid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orchid*, -orchid-

orchid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orchid (n.) กล้วยไม้
orchid (n.) ดอกกล้วยไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
orchid(ออร์'คิด) n. กล้วยไม้
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
orchid(n) ดอกกล้วยไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orchid(o)-; orchi(o)-; orchis; testicle; testisอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orchid cultureการปลูกกล้วยไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้วยไม้ (n.) orchid
รังกล้วยไม้ (n.) orchid house
เรือนกล้วยไม้ (n.) orchid house Syn. รังกล้วยไม้
ช้าง (n.) kind of orchid
ช้างเผือก (n.) species of Thai orchid See also: Rhynchostylis gigantea
ว่าน (n.) general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That orchid is only in bloom for another two weeks.กล้วยไม้พวกนั้นเหลือเวลาออกดอก อีกไม่เกิน 2 สัปดาห์เท่านั้น
Now, if this orchid thing works out, then who knows?และหากการค้นหากล้วยไม้เสร็จสิ้น ต่อจากนั้น... ...ใครจะไปรู้?
After this orchid thing goes bust, you'll be finished at Wexell-Hall.หลังจากงานเรื่องกล้วยไม้นี่จบลง คุณก็จะหมดสัญญากับแว็กเซลล์-ฮอลล์
The chemical in the orchid does exactly what we predicted.สารเคมีที่อยู่ในในกล้วยไม้ มันมีผลตรงกับที่เราคาดการณ์ไว้
The orchid was found here on the Mendranang, just around the next bend.กล้วยไม่เคยถูกพบที่นี่ ...ที่แมนเดอแนงนี่ อาจจะอยู่รอบๆบริเวณนี้ด้วยก็ได้
We continue on the Mendranang take our orchid samples, then we call for help.เราจะเดินทางไปยังแมนเดอแนง... ...เพื่อเข้าไปเอาตัวอย่างกล้วยไม้ออกมา จากนั้น เราค่อยเรียกให้คนมาช่วย
An orchid will make my mom feel special.ดอกกล้วยไม้จะทำให้แม่ฉันรู้สึกพิเศษ
But with the freighter Still offshore, Ben went deep below The orchid station To move the islandแต่แรือยังคงจอดอยู่นอกฝั่ง เบ็นลงไปที่ชั้นใต้ดินของสถานีกล้วยไม้
When ben turned the wheel Below the orchid station To move the island,เมื่อเบ็นหมุนกงล้อที่อยู่ใต้สถานีกล้วยไม้เพื่อที่จะย้ายที่เกาะ
Locke returned to the location Of the orchid station.ล็อค กลับไปที่สถานีกล้วยไม้
Oh, by the way... they posted the winning Golden Orchid essays online, and I had a chance to read yours... or, should I say, mine?อีกอย่าง... โกลเด้นออคิด ลงบทความผู้ชนะในเน็ต ฉันได้อ่านของเธอ...
The orchid was this year's yellow ribbon.เป็นกล้วยไม้ ปีนี้ริบบิ้นสีเหลือง

orchid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊兰 / 吊蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
挂兰[guà lán, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 挂兰 / 掛蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
[lán, ㄌㄢˊ, 兰 / 蘭] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan
[jiān, ㄐㄧㄢ, 蕳] orchid (same as 蘭草|兰草); Eupatorium (same as 蕑)
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 单子叶 / 單子葉] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies)
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, 佩兰 / 佩蘭] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine)
兰科[lán kē, ㄌㄢˊ ㄎㄜ, 兰科 / 蘭科] Orchidaceae

orchid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーキッド[, o-kiddo] (n) orchid
デンドロビウム[, dendorobiumu] (n) dendrobe (any orchid of genus Dendrobium) (lat
ファレノプシス[, farenopushisu] (n) (See 胡蝶蘭) Phalaenopsis (the moth orchid genus) (lat
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
手形千鳥;手型千鳥[てがたちどり;テガタチドリ, tegatachidori ; tegatachidori] (n) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea)
絹蘭;衣蘭[きぬらん, kinuran] (n) (uk) lawn orchid; soldier's orchid (Zeuxine strateumatica)
胡蝶蘭[こちょうらん, kochouran] (n) (uk) moth orchid (Phalaenopsis)
鷺草[さぎそう, sagisou] (n) fringed orchid
カトレヤ(P);カトレア[, katoreya (P); katorea] (n) cattleya (type of orchid) (lat
四君子[しくんし, shikunshi] (n) plum, chrysanthemum, orchid, and bamboo
無葉蘭[むようらん;ムヨウラン, muyouran ; muyouran] (n) (uk) Lecanorchis japonica (species of saprophytic orchid)
紫蘭[しらん, shiran] (n) Bletilla striata (purple variety of orchid)
[らん, ran] (n) (1) orchid; (2) (abbr) (See 和蘭・オランダ) Holland; The Netherlands
蘭栽培法[らんさいばいほう, ransaibaihou] (n) orchidology
鬼の矢幹[おにのやがら;オニノヤガラ, oninoyagara ; oninoyagara] (n) (uk) Gastrodia elata (species of saprophytic orchid)

orchid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
ดอกกล้วยไม้[n. exp.] (døk klūaymā) EN: orchid FR: orchidée [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid FR: orchidée [f]
กาหลง[n.] (kālong) EN: snowy orchid tree ; orchid tree ; snowy orchid flower ; Bauhinia acuminata FR: Bauhinia acuminata
กล้วยไม้[n.] (klūaymāi) EN: orchid FR: orchidée [f]
กล้วยไม้ดิน[n. exp.] (klūaymāi di) EN: Ground orchid FR:
กล้วยไม้ผึ้ง[n. exp.] (klūaymāi ph) EN: bee orchid FR:
ผีเสื้อหนอนกล้วยไม้ป่า[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Orchid Tit FR:
เรือนกล้วยไม้[n. exp.] (reūoen klūa) EN: orchid house FR:
รองเท้านารี[n. exp.] (røngthāo nā) EN: Lady's slipper orchid ; lady slipper orchid ; Paphiopedilum FR: Paphiopedilum
รอยัล ออร์คิด พลัส[TM] (Røyan Økhit) EN: Royal Orchid plus FR: Royal Orchid plus
ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้ ; ตั๊กแตนตำข้าวไข่เขียว[n. exp.] (takkataēnta) EN: Orchid Mantis ; Pink Orchid Mantis ; Green Egg-capsule Mantis FR:
ช้างกระ[n.] (chāngkra) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids FR:
กระเช้า[n.] (krachao) EN: basket ; small crate (in which orchids are grown) FR: panier [m] ; corbeille [f]
ปุดดิน[n. exp.] (put din) EN: Orchidantha FR: Orchidantha
ปุดดิน[n. exp.] (put din) EN: Orchidantha siamensis FR: Orchidantha siamensis
ปุดนกกระทุง[n. exp.] (put nokkrat) EN: Orchidantha foetida FR: Orchidantha foetida
หวาย[n.] (wāi) EN: FR: [variété d'orchidée]
ว่าน[n.] (wān) EN: medicinal plant ; propitious plant ; [general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs] FR: amome [m]

orchid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orchidee {f} [bot.]orchid
Langblättrige Barclaya {f} (Barclaya longifolia)orchid lily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orchid
Back to top