ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orangeade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orangeade*, -orangeade-

orangeade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orangeade (n.) น้ำส้มคั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น

orangeade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジエード[, orenjie-do] (n) orangeade

orangeade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำส้ม[n.] (nāmsom) EN: orange juice FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]
น้ำส้มคั้น[n. exp.] (nām som kha) EN: orange juice ; fresh orange juice FR: orange pressée [f] ; orangeade [f]

orangeade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orangeade {f} [cook.]orangeade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orangeade
Back to top