ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

optimise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *optimise*, -optimise-

optimise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
optimise (vt.) ใช้ให้เหมาะสม
English-Thai: HOPE Dictionary
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
optimiseทำให้เหมาะที่สุด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

optimise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オプティマイズ[, oputeimaizu] (n) optimize; optimise
オプティマイザ[, oputeimaiza] (n) optimizer; optimiser

optimise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด[v. exp.] (hai dāirap ) EN: FR: optimiser l'utilité ; tirer le meilleur parti

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า optimise
Back to top