ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

open-necked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *open-necked*, -open-necked-

open-necked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open-necked (adj.) (เสื้อ) ซึ่งไม่มีเนคไทและไม่ติดกระดุมบน

open-necked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンシャツ[, o-punshatsu] (n) open-necked shirt (wasei
開襟[かいきん, kaikin] (n,vs,adj-no) open-necked (shirt)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า open-necked
Back to top