ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onlooking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onlooking*, -onlooking-

onlooking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onlooking (n.) การเข้าร่วม Syn. attendance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onlooking
Back to top