ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onerousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onerousness*, -onerousness-

onerousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onerousness (n.) ความยาก Syn. burdensomeness, heaviness

onerousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Last {f}onerousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onerousness
Back to top