ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one-up*, -one-up-

one-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
one-up (vt.) ได้เปรียบ Syn. preceding
one-upmanship (n.) ทักษะในการเอาเปรียบคนอื่น Syn. competition
English-Thai: HOPE Dictionary
one-up(วัน'อัพ) vt. ทำให้ดีกว่า,ทำให้ได้เปรียบทำให้ได้คะแนนนำหนึ่งคะแนน,อยู่เหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've felt this incessant need to one-up you.ฉันก็จะได้รู้สึกต้องการคุณตลอด
You got to one-up everybody all the time.นายต้องเหนือกว่าคนอื่นตลอดเวลา
Yes, you are! Who else drives you to one-up them the way that I do?นายคิด ใครจะยั่วโมโหนายได้อย่างฉัน
You're being one-upped, Agent Rhodes.คุณกำลังเป็นหนึ่ง upped ตัวแทนโรดส์.
No, because, you see, Qetsiyah had already one-upped him.ไม่หรอก เพราะเคทสิยารู้ทันเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one-up
Back to top