ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one-piece

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one-piece*, -one-piece-

one-piece ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
one-piece (adj.) ซึ่งมีส่วนเดียว See also: ซึ่งมีชิ้นเดียว, ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
one-piece nozzleหัวตัดรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, tiki, do not do the one-piece, ok?ไม่ ติ๊กกี้ อย่าใส่ชุดวันพีซ โอเค?

one-piece ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベビーオール[, bebi-o-ru] (n) one-piece garment with snaps up the front, sort of like a jumpsuit for babies (wasei
丸帯[まるおび, maruobi] (n) one-piece sash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one-piece
Back to top