ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on the other hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on the other hand*, -on the other hand-

on the other hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the other hand (idm.) ในทางตรงข้าม See also: ในทางกลับกัน Syn. on the one hand, on the other side Ops. on the one hand, on the other side
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีกกรณีหนึ่ง (det.) on the other hand
อีกประการหนึ่ง (conj.) on the other hand Syn. ในอีกทางหนึ่ง
ในอีกกรณีหนึ่ง (det.) on the other hand Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ในอีกทางหนึ่ง (adv.) on the other hand See also: in other direction, on other sides Syn. ในอีกกรณีหนึ่ง, ในอีกแง่หนึ่ง
ในอีกแง่หนึ่ง (conj.) on the other hand Syn. ในอีกทางหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess the foot's on the other hand now.ผมคิดว่าตอนนี้อำนาจ ตกอยู่ในมือคนอื่นแล้ว
You on the other hand have a real opportunity here.ส่วนคุณน่ะแตกต่าง คุณมีโอกาสในโลกนี้ ตามกฎของบริษัท
I on the other hand am a hunter.ในทางกลับกัน ผมเป็นนักล่าแวมไพร์
But on the other hand I know exactly what'll happen.แต่อีกทางคือ ผมรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้
On the other hand this might be a good chance for you to get practice talking to the natives.จะว่าไปแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณ จะได้ฝึกคุยกับคนพื้นเมือง
Restaurants, on the other hand, you catch with their pants down.ร้านอาหารในมืออื่น ๆ ที่คุณจับกับกางเกงของพวกเขาลง
Hagen, on the other hand, hit more bad shots in a single game... than most golfers do in a season.ตรงข้ามกับเฮเก้น... ...เขาตีลูกเข้ารกเข้าพงไปตลอดทาง
You, on the other hand, you need to loosen up.-เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง.
You, on the other hand, will die horribly for leaving me to die last night!จะตายอย่างทรมาน โทษฐานทิ้งข้าให้ตายเมี่อคืน
You, on the other hand, have no business wandering the corridors at night.ส่วนนายสิเป็นนักเรียน ที่ไม่มีธุระมาเดินร่อนเร่แถวนี้ยามวิกาล
On the other hand, if my daughter died now,แต่อย่างว่า ถ้าลูกสาวฉันตายตอนนี้
An inmate, on the other hand... pulls the pin on his fellow man.แต่ว่าโจรทำตรงกันข้าม ไม่เห็นหัวพวกพ้อง เอาแต่ตัวรอด

on the other hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反之[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, 反之] on the other hand...; conversely...
反过来说[fǎn guò lái shuō, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 反过来说 / 反過來說] on the other hand
另一方面[lìng yī fāng miàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, 另一方面] on the other hand; another aspect

on the other hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand
その反面[そのはんめん, sonohanmen] (n) on the other hand
反面に[はんめんに, hanmenni] (adv) on the other hand
片や[かたや, kataya] (exp) on one hand; on the other hand
話変わって[はなしかわって, hanashikawatte] (exp) meanwhile; in the meantime; on the other hand
転じて[てんじて, tenjite] (exp) by the way; meanwhile; on the other hand
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand)
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
他方[たほう, tahou] (n,adj-no) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 一方・いっぽう・2) on the other hand; (P)
反面[はんめん, hanmen] (n-adv,n) on the other hand; opposite side; reverse; (P)
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P)

on the other hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีกนัยหนึ่ง[X] (īk nai neun) EN: in a sense ; in another sense ; in other words ; on the other hand FR: en d'autres termes
อีกโสดหนึ่ง[xp] (īk sōt neun) EN: on the other case ; on the other hand FR: d'un autre côté ; d'autre part
ในทางกลับกัน[conj.] (nai thāng k) EN: conversely ; on the other hand FR:
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng t) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas FR: à l'inverse ; à l'opposé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on the other hand
Back to top