ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

on the one hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *on the one hand*, -on the one hand-

on the one hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the one hand (idm.) ในทางตรงข้าม See also: ในทางกลับกัน Syn. on the other hand, on the other side Ops. on the other hand, on the other side
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the day should ever come when your lord father was forced to choose between honor on the one hand and those he loves on the other, what would he do?หากมีวันหนึ่งที่ พ่อเจ้าจำต้องเลือก ระหว่างเกียรติแลศักดิ์ศรี กับ คนที่เขารัก
On the one hand we need him, he's a world of information.ทางหนึ่งคือ เราต้องการเขา เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกมัน
Now,on the one hand,he's not getting deader.ในทางนึง เค้าก็คงไม่ตายไปได้มากกว่านี้
On the one hand, Kutner's right.ให้คัทเนอร์รับผิดชอบ\ เป็นคนแรก
You know, on the one hand, I want to forget her.คุณรู้มั้ย อีกด้านนึง ผมก็อยากจะลืมเธอนะ
On the one hand, you have to push the guy away with a cold indifference on the other, you have to be a sexually teasing tornado.ด้านนึง คุณต้องผลักไสเขา ด้วยความเย็นชาสุดๆ ..ขณะอีกด้านนึง คุณต้อง ยั่วยวนเขาให้ปั่นปวน
I mean, on the one hand, sure, she snuck off the reservation to get some dirty, damp, and deep.ฉันหมายถึง ในทางตรงข้าม แน่นอน เธอแอบทำลับๆล่อๆเปิดโรงแรม ไปสมสู่กับชายอื่น อย่างเมามันส์
Interesting question. On the one hand, I always thought...คำถามน่าสนใจ ใจนึงฉันก็คิดมาตลอดเลยว่า...
On the one hand, you have already changed the future by going back in time.ในทางหนึ่ง,คุณได้ทำการเปลี่ยน อนาคตไปเรียบร้อยแล้ว โดยการเดินทางกลับไปทันเวลา
On the one hand, getting shot in the chest hurt.คิดๆดูแล้ว ถูกยิงเข้าที่อกนี่มันก็เจ็บเหมือนกันนะ

on the one hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า on the one hand
Back to top