ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

omnivore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *omnivore*, -omnivore-

omnivore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
omnivore (n.) คนหรือสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
omnivore(ออม'มะวอ,-โว) n. บุคคลที่กินอาหารทุกอย่าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
omnivoreผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์, สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unlike most serial killers, An omnivore doesn't target A specific victim type.ไม่เหมือนฆาตกรต่อเนื่องส่วนมาก จอมเขมือบไม่เจาะจงประเภทของเหยื่อ
The reaper fits a profile We refer to as an omnivore.มัจจุราชเข้ากับลักษณะที่เราเรียกว่า จอมเขมือบ
Pigs are omnivores. They'll eat anything.หมูเป็นสัตว์ที่กินทุกอย่าง

omnivore ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂食动物[zá shí dòng wù, ㄗㄚˊ ㄕˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 杂食动物 / 雜食動物] omnivore

omnivore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ [n. exp.] (sat thī kin) EN: omnivore FR: omnivore [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า omnivore
Back to top