ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

omega

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *omega*, -omega-

omega ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
omega (n.) อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก
omega (n.) การจบสิ้น Syn. end
English-Thai: HOPE Dictionary
omega(โอมี'กะ) n. อักษรตัวที่24ของภาษากรีก,ตัวสุดท้าย,อันสุดท้าย,ขึ้นสุดท้าย
omega minusn. อนุภาคอะตอม (atomic particle) ที่สลายตัวเป็นอนุภาคเล็กลงไปอีกเมื่อกระทบกับpi meson
English-Thai: Nontri Dictionary
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omega-3 fatty acidsกรดไขมัน โอเมกา-3 [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No games at the table, please. Yes. 260. And I've reached the omega level.เยี่ยม 260 ฉันขึ้นถึงระดับสูงสุดแล้ว
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ...
I'm getting my Omega 3 fatty acids, okay?ผมกิน โอเมก้า 3 อยู่ พอใจรึยัง
We're saying we're an oily fish, tasty and rich in healthy life-giving Omega fats.ปลาพิลชาร์ด น่ารักดี แล้วต้องพูดว่าไง ต้องพูดว่า เราเป็นปลา ชอบสะสมไขมัน
I was looking for an omega .321 movement.ผมกำลังมองหาตอนจบของเรื่อง .321 มูพเมนต์
...the integral of sine n omega t by..โดยจำนวนเต็มของ\ ซายน์ที่ n โอเมก้า t
T over 0 to 2, then subtract n omega t by T over T to 2 from that.โดยที่ T อยุ่ระหว่าง 0 ถึง 2 โดยลบออกจาก.. ...n โอเมก้า t โดยที่ T อยู่ระหว่าง T ถึง สอง
Quantonium has been located on a distant planet in the omega quadrantควอนโตเนี่ยมได้ถูกย้ายไปยังที่ไกลออกไป ในกลุ่มดาวโอเมก้า
An Omega and an Alpha? An Alpha and an Omega?โอเมก้ากับอัลฟ่า อัลฟ่ากับโอเมก้า
The Alpha and Omega of the Enesserette.อัลฟ่า และโอเมก้า แห่งเอนเนสเซเรท
You ever see Omega Man? 1971, Charlton H...คุณเคยดูโอเมก้าแมนไหม ฉายปี 1971 ชาร์ลตัน ...
Roar Omega Roar. The top fraternity on campus.แผดเสียงคำรามโอเมก้า พี่น้องในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

omega ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥米伽[ào mǐ gā, ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, 奥米伽 / 奧米伽] omega (Greek letter Ωω)
欧米伽[ōu mǐ gā, ㄡ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, 欧米伽 / 歐米伽] omega (Greek letter Ωω)
马蹄星云[Mǎ tí xīng yún, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 马蹄星云 / 馬蹄星雲] Omega or Horseshoe Nebula M17
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, 亚尔发和奥米加 / 亞爾發和奧米加] Alpha and Omega

omega ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファとオメガ[, arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega
オメガ3脂肪酸[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid
オメガ航法[オメガこうほう, omega kouhou] (n) omega navigation
Ω;ω[オメガ, omega] (n) omega; (P)
アクロメガリー[, akuromegari-] (n) (See 末端肥大症) acromegaly
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment
サイトメガロウイルス[, saitomegarouirusu] (n) cytomegalovirus (CMV)
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
先端巨大症[せんたんきょだいしょう, sentankyodaishou] (n) acromegaly
勤め帰り[つとめがえり, tsutomegaeri] (adj-no) on the way home from work
嫁が君[よめがきみ, yomegakimi] (n) (See 三が日) mouse (euphemism used during the first three days of the year)
嫁が笠;嫁笠[よめがかさ;ヨメガカサ, yomegakasa ; yomegakasa] (n) (uk) (col) (See 嫁が笠貝) Cellana toreuma (species of limpet)
嫁が笠貝;嫁笠貝[よめがかさがい;ヨメガカサガイ, yomegakasagai ; yomegakasagai] (n) (uk) (See 嫁が笠) Cellana toreuma (species of limpet)
幸運の女神は前髪しかない[こううんのめがみはまえがみしかない, kouunnomegamihamaegamishikanai] (exp) opportunity only knocks once; strike while the iron is hot
末端巨大症[まったんきょだいしょう, mattankyodaishou] (n) (obsc) (See 末端肥大症) acromegaly
末端肥大症[まったんひだいしょう, mattanhidaishou] (n) acromegaly
百色眼鏡[ひゃくいろめがね, hyakuiromegane] (n) kaleidoscope
箱眼鏡[はこめがね, hakomegane] (n) water glass; hydroscope; box, etc. with glass bottom for viewing underwater
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed)
花嫁学校[はなよめがっこう, hanayomegakkou] (n) school for training bachelor girls in homemaking arts; (a type of) finishing school
蛇の目傘[じゃのめがさ, janomegasa] (n) paper umbrella (with a bull's-eye design)
認め難い[みとめがたい, mitomegatai] (adj-i) unapprovable
遠眼鏡[とおめがね;えんがんきょう, toomegane ; engankyou] (n) (1) (obs) spectacles for far-sightedness; (2) telescope
黒眼鏡[くろめがね, kuromegane] (n) sunglasses; shady glasses; dark glasses

omega ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอเมกา[n.] (ōmēkā) EN: omega (Ω, ω) FR: oméga (Ω, ω)
โอเมก้า 3[n. exp.] (ōmēkā sām) EN: omega-3 ; ω-3 FR: oméga 3 [mpl]
อะโครเมกาลี[n.] (akhrōmēkālī) EN: acromegaly FR:
กรดไขมันโอเมกา-3[n. exp.] (krot khaima) EN: omega-3 ; ω-3 FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า omega
Back to top