ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oligarchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oligarchy*, -oligarchy-

oligarchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oligarchy (n.) กลุ่มคนเล็กๆ ที่ปกครองประเทศ
oligarchy (n.) การปกครองโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง See also: คณาธิปไตย
English-Thai: Nontri Dictionary
oligarchy(n) การปกครองลัทธิคณาธิปไตย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oligarchyคณาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณาธิปไตย (n.) oligarchy Syn. ระบบคณาธิปไตย, ระบอบคณาธิปไตย
ระบบคณาธิปไตย (n.) oligarchy Syn. ระบอบคณาธิปไตย
ระบอบคณาธิปไตย (n.) oligarchy Syn. ระบบคณาธิปไตย

oligarchy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寡头政治[guǎ tóu zhèng zhì, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ ㄓㄥˋ ㄓˋ, 寡头政治 / 寡頭政治] oligarchy
领导层[lǐng dǎo céng, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄘㄥˊ, 领导层 / 領導層] ruling class; leaders (of society); oligarchy

oligarchy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリガーキー[, origa-ki-] (n) oligarchy

oligarchy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณาธิปไตย[n.] (khanāthipat) EN: oligarchy FR: oligarchie [f]

oligarchy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oligarchie {f} [pol.]oligarchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oligarchy
Back to top