ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

okra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *okra*, -okra-

okra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
okra (n.) กระเจี๊ยบ Syn. gumbo
English-Thai: Nontri Dictionary
okra(n) ผักกระเจี๊ยบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okra ; Abelmoschus esculentusกระเจี๊ยบมอญ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Number 47-- okra special.หมายเลข 47... กระเจี๊ยบพิเศษ
A number 47-- okra special.หมายเลข 47... กระเจี๊ยบพิเศษ
Uh, perhaps I could interest you in the okra special.อ่า บางทีผมอาจช่วยคุณ หากระเจี๊ยบชนิดพิเศษ
Fried chicken and okra on the first night?ไก่ทอดกับกระเจี๊ยบตั้งแต่คืนแรก
Wheat seven years ago. Okra this year.ถ้างั้นปีนี้ ก็คงต้องปลูกข้าวโพด
Eight rusty cans of okra and a bottle of aspirin.อาหาร 8 กระป๋อง แล้วก็ยาแอสไพรินอีกนิดหน่อย
Okra is a tapered green vegetable.กระเจี๊ยบ เป็นพืชใบเรียวชนิดหนึ่ง
Thank you very much for listening. Or, as they say in Arabic, "shokran."ขอบคุณมากครับ หรือในภาษาอราบิค โชคราน
And, oh, oh, wait. Is that frozen okra?เดี๋ยวนะ นั่นมันกระเจี๊ยบแช่แข็งรึเปล่า
Hey, speaking of eating, have you tried this pickled okra?พูดแล้วก็นึกได้ ลองกินกระเจี๊ยบดองนี่รึยัง
Blight? They're saying it's the last harvest for okra.เห็นว่าปลูกกระเจี๊ยบเขียวไม่ได้แล้ว สิ้นซาก
Corn, okra, beans, I believe?ข้าวโพดกระเจี๊ยบเขียว, ถั่ว, ฉัน เชื่อ?

okra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P)
ガンボ[, ganbo] (n) gumbo; okra

okra ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝักกระเจี๊ยบ[v. exp.] (fak krajīep) EN: Lady's Fingers ; okra FR:
กระเจี๊ยบเขียว[n. exp.] (krajīep khī) EN: okra FR:
อัตโตกรัม[n.] (attōkram) EN: attogram FR: attogramme [m]
ใช้โปรแกรม[v. exp.] (chai prōkra) EN: FR: utiliser un logiciel
เชี่ยวกราก[adj.] (chīokrāk) EN: rushing FR:
เชี่ยวกราก[adv.] (chīokrāk) EN: rapidly ; swiftly FR:
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkra) EN: office suite (software) FR: suite bureautique [f]
ดาวกระจาย[n.] (dāokrajāi) EN: Cosmos FR: Cosmos
ดาวกระจาย[n.] (dāokrajāi) EN: Cosmos caudatus FR: Cosmos caudatus
ดาวกระจายไต้หวัน[n. exp.] (dāokrajāi T) EN: Bidens pilosa FR: Bidens pilosa
ฝังรกราก[v. exp.] (fang rokrāk) EN: settle ; settle down (in) ; put down roots (in) FR: élire domicile ; établir son domicile ; s'installer ; se fixer ; s'établir
เฟมโตกรัม[n.] (fēmtōkram) EN: femtogram FR: fentogramme [m]
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraē) EN: freeware FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m] (anglic.)
ไฮโกรกราฟ [n.] (haikrōkrāp) EN: hygrograph FR:
เฮกโตกรัม[n.] (hektōkram) EN: hectogramme ; hectogram FR: hectogramme [m]
ฮิสโทแกรม [n.] (hitthōkraēm) EN: histogram FR: histogramme [m]
ฮอโลแกรม = โฮโลแกรม[n.] (hølōkraēm =) EN: hologram FR: hologramme [m]
หัวเดียวกระเทียมลีบ[v.] (hūadīokrath) EN: lead a solitary existence FR:
หัวเดียวกระเทียมลีบ[adj.] (hūadīokrath) EN: alone ; friendless FR: solitaire
อินโฟกราฟิก = อินโฟกราฟิกส์[n.] (infokrāfik) EN: infographics FR: infographie [m]
เจ้ากระทรวง[n.] (jaokrasūang) EN: minister ; permanent secretary FR: ministre [m] ; secrétaire général [m]
การตกราง[n. exp.] (kān tokrāng) EN: FR: déraillement [m]
เข้ากระดูกดำ[adj.] (khaokradūkd) EN: deep-seated ; deep-rooted ; engrained FR:
เข้ากระโจม[v.] (khaokrajōm) EN: have a water vapour bath in a small tent FR:
ข้าวกระยาทิพย์[n.] (khāokrayāth) EN: [kind of sweet made of honey] FR:
เขี้ยวกระแต[n.] (khīokrataē) EN: Psilanthus bengalensis FR: Psilanthus bengalensis
กิโลกรัม (กก.)[n.] (kilōkram) EN: kilogramme ; kilogram (kg) ; kilo FR: kilogramme [m] ; kilo [m]
เกล้ากระหม่อม[pr.] (klāokramǿm) EN: I FR: je
เกล้ากระผม[pr.] (klāokraphom) EN: I ; me FR: je ; moi
กระเง้ากระงอด[adj.] (kra-ngaokra) EN: petulant ; crabby ; snappish ; peevish FR:
กระเซ้ากระซี้[v.] (krasaokrasī) EN: importune FR:
กระโซกระเซ[X] (krasōkrasē) EN: stagger FR:
เกรียวกราว[adj.] (krīokrāo) EN: widely known about FR:
เกรียวกราว[X] (krīokrāo) EN: [onomatopoeic sound of a clamour, tumult] FR:
เกรี้ยวกราด[v.] (krīokrāt) EN: be strict with ; be cruel ; oppress FR:
เกรี้ยวกราด[adv.] (krīokrāt) EN: strict ; severe FR:
เกรี้ยวกราด[adv.] (krīokrāt) EN: angrily FR:
ไมโครกรัม[n.] (maikhrōkram) EN: microgram FR: microgramme [m]
โมกราชินี[n.] (mōkrāchinī) EN: Wrightia sirikitiae FR: Wrightia sirikitiae
นาโนกรัม[n.] (nānōkram) EN: nanogram FR: nanogramme [m]

okra ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinherrscher {m}; Autokrat
autokratisch {adj} | autokratische Führung
Bürokratie {f} | Bürokratien
Bürokrat {m} | Bürokraten
Demokrat {m} | Demokraten
Demokratie {f} | Demokratien
Okraschote {f}; scharfe Suppe mit Okraschoten [cook.]gumbo [Am.]
Leistungsgesellschaft {f}; Meritokratie
Okraschote {f}okra
Technokrat {m} | Technokraten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า okra
Back to top