ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oilpaper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oilpaper*, -oilpaper-

oilpaper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oilpaper (n.) กระดาษน้ำมันซึ่งกันน้ำได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a real nice one with an oilpaper window...มันสวยสุดๆ มีหน้าต่าง ที่ทำด้วยกระดาษน้ำมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oilpaper
Back to top