ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oilcloth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oilcloth*, -oilcloth-

oilcloth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oilcloth (n.) ผ้าน้ำมันสำหรับกันน้ำเข้า
English-Thai: Nontri Dictionary
oilcloth(n) ผ้าน้ำมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oilcloth
Back to top