ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offie*, -offie-

offie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offie (sl.) ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Derice Bannock. This is my teammate, Sanka Coffie.ผมชื่อ ดีรีซ แบนนอค นี่คือเพื่อนร่วมทีมผม ซางก้า คอฟฟี่
You don't understand. I am Sanka Coffie.คุณไม่เข้าใจ ผมคือ ซางก้า คอฟฟี่
♪ daar is koffie in die kan.Daar เป็น Koffie ตายใน kan.

offie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุกกี้กาแฟ[n. exp.] (khukkī kāfa) EN: coffie cookie FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offie
Back to top