ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

officiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *officiousness*, -officiousness-

officiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
officiousness (n.) ความเจ้ากี้เจ้าการ See also: ความสอดรู้สอดเห็น, การช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่จำเป็น Syn. curiosity

officiousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
節介[せっかい, sekkai] (adj-na,n) (obsc) (See お節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P)

officiousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zudringlichkeit {f}officiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า officiousness
Back to top