ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

off-season

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *off-season*, -off-season-

off-season ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
off-season (n.) ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมน้อย
off-season (adj.) ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นน้อย
off-season (adv.) ในระหว่างเวลาที่มีกิจกรรมน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
off-season(ออฟ'ซีเซิน) adj.,adv. ในระยะเวลาหนึ่งของปี,เกี่ยวกับฤดูว่าง. n. ความเป็นไปหรือเกิดการปรากฎขึ้นในระยะเวลาหนึ่งของปี,ฤดูว่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอดผ้าป่า (v.) make and off-season offering of robes and other needs to monks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
During the off-season he only works days.มาทำงานแค่ช่วงหมดฤดูท่องเที่ยว
Well, just keep it quiet for a couple of weeks and we'll deal with it in the off-season.งั้นก็อย่าเพิ่งบอกใคร เก็บเรื่องนี้ไว้ซักอาทิตย์สองอาทิตย์ แล้วค่อยมาว่ากันหลังจบฤดูกาลไปแล้ว
It's quiet out here in the off-season, huh?ที่นี่เงียบไปเลยใช่มั้ยหลังจบฤดูท่องเที่ยวน่ะ

off-season ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P)

off-season ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวนาปรัง[n. exp.] (khāo nāpran) EN: out-of-season rice ; off-season rice FR:
มะม่วงทะวาย[n. exp.] (mamūang tha) EN: off-season mango FR: mangue hors saison [f]
นาปรัง[n.] (nāprang) EN: off-season rice field ; double-crop field FR:
ทะวาย[adj.] (thawāi) EN: out of season ; off-season FR: hors saison
ทอดผ้าป่า[n.] (thøtphāpā) EN: make and off-season offering of robes and other needs to monks FR:

off-season ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebensaison {f} | außerhalb der Saison; in der Nebensaisonoff-season | in the off-season

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า off-season
Back to top