ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odontology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odontology*, -odontology-

odontology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odontology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน
English-Thai: HOPE Dictionary
odontology(โอดอนทอล'โลจี) n. ทันตกรรม., See also: odontological adj., Syn. dentistry
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odontologyทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริทันตวิทยา (n.) periodontology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
New insights into Forensic Odontology.ความเข้าใจใหม่ ต่อนิติเวชทันตกรรม

odontology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯内療法学[しないりょうほうがく, shinairyouhougaku] (n) (See 歯内療法) endodontology; endodontia; endodontics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odontology
Back to top