ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odometer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odometer*, -odometer-

odometer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odometer (n.) เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
odometer(โอดอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน, See also: odometrical,adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odometer; mileometerมาตรระยะทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
odometerodometer, มาตรระยะทาง, ออดอมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only 51 miles on the odometer.เข็มวัดระยะทางขึ้นแค่ 51 ไมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odometer
Back to top