ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octogenarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *octogenarian*, -octogenarian-

octogenarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
octogenarian (n.) คนที่มีอายุระหว่าง 80 ถึง 89 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think I want to spend my evening with a bunch of douche bag associates at a concert given by a goddamn octogenarian?คุณคิดว่าผมอยากใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับ ทนายกะหลั่วเป็นฝูง ที่คอนเสิร์ท ของผู้สูงวัย?
Uh, missing octogenarian, prescription drug ring at New York General, stolen jewelry from Tiffany's...คนสูงอายุหายตัวไป ยาตามใบสั่งในนิวยอร์กเจเนอรัลหายไป ขโมยเครื่องประดับจากทิฟฟานี่ ...
America's most wanted octogenarian.ผู้เฒ่าวัยเลข 8 ที่อเมริกาต้องการตัวที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octogenarian
Back to top