ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octahedron

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *octahedron*, -octahedron-

octahedron ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
octahedron (n.) รูปแปดด้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
octahedron(ออค'ทะฮีดรัน) n. รูปแปดเหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
octahedronทรงแปดหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

octahedron ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八面体[bā miàn tǐ, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 八面体 / 八面體] octahedron

octahedron ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรงแปดหน้า[n. exp.] (song paēt n) EN: octahedron FR: octaèdre [m]
ทรงแปดหน้าปรกติ[n. exp.] (song paēt n) EN: regular octahedron FR: octaèdre régulier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octahedron
Back to top