ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octahedral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *octahedral*, -octahedral-

octahedral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
octahedral (adj.) แปดด้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
octahedral(ออคทะเฮด'ดรัล) adj. แปดด้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octahedral
Back to top