ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octagon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *octagon*, -octagon-

octagon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
octagon (n.) รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม Syn. octangle
English-Thai: HOPE Dictionary
octagon(ออค'ทะเกิน) n. รูปแปดเหลี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
octagon(n) รูปแปดเหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงแปดเหลี่ยม (n.) octagon Syn. รูปแปดเหลี่ยม
รูปแปดเหลี่ยม (n.) octagon Syn. แปดเหลี่ยม
แปดเหลี่ยม (n.) octagon
แปดเหลี่ยม (n.) octagon Syn. รูปแปดเหลี่ยม, ทรงแปดเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They call your names, head right up to the octagon.พวกเขาเรียกชื่อของคุณ มุ่งหน้าไปจนถึงแปดเหลี่ยม

octagon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, 八角] anise; star anise; aniseed; octagonal
八角形[bā jiǎo xíng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 八角形] octagon
八边形[bā biān xíng, ㄅㄚ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 八边形 / 八邊形] octagon
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 琮] octagonal jade badge; surname Cong

octagon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八角[はっかく, hakkaku] (n) (1) octagon; (2) star anise (spice); (3) (See 特鰭) sailfin poacher (Podothecus sachi)

octagon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปแปดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp paēt lī) EN: octagon FR: octogone [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octagon
Back to top