ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtusely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtusely*, -obtusely-

obtusely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtusely (adv.) อย่างโง่เง่า Syn. dully, stupidly

obtusely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stumpfsinnig {adv}obtusely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtusely
Back to top