ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtund

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtund*, -obtund-

obtund ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtund (vt.) ทำให้ทื่อ See also: ทำให้ไม่คม Syn. rust
English-Thai: HOPE Dictionary
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obtundทำให้ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obtundent๑. -ทำให้มึนชา๒. ยาบรรเทาปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtund
Back to top