ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obstructed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obstructed, *obstructed*,

-obstructed- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, 淤滞 / 淤滯] silted up; obstructed by silt

-obstructed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obstructed-
Back to top