ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscenely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscenely*, -obscenely-

obscenely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscenely (adv.) อย่างลามก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบโลน (adv.) obscenely See also: indecently, lewdly, vulgarly Syn. หยาบ, ลามก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย
Hacking is obscenely time-consuming.การแฮกข้อมูลกินเวลามาก
She paid obscenely for the Davis cottage next door, and you know how I can be about that kind of thing.ยัยนั่นเช่ากระท่อมถูก ๆ ของเดวิทที่อยู่ข้างบ้านฉันนะ และเธอก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเรื่องอย่างว่า
I promoted Lavender to head of marketing and gave him an unlimited budget to blow on an obscenely expensive radio ad.ผมเลื่อนตำแหน่งให้ลาเวนเดอร์ เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด และให้งบประมาณอย่างไม่จำกัด ในการทำโฆษณาวิทยุที่แพงหูฉี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscenely
Back to top