ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obnoxiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obnoxiousness*, -obnoxiousness-

obnoxiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obnoxiousness (n.) ความน่าขยะแขยง

obnoxiousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstößigkeit {f}obnoxiousness; objectionableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obnoxiousness
Back to top